handlar pedagogisk dokumentation om att försöka se vad som pågår i verksamheten utan en på förhand bestämd ram av förväntningar och normer. Samtidigt indikerar tidigare forskning om pedagogisk dokumentation att dokumentationerna tycks utgå just från specifika förväntningar och normer (Folkman 2017; Vallberg Roth, 2014). Med detta i

7770

Dokumentation kan ske både på gruppnivå och individnivå. Vilken typ av dokumentation som behövs beror på vad du vill ta reda på. Dokumentera på gruppnivå Gruppdokumentation kan användas för att du och dina kollegor ska få syn på de förutsättningar ni ger för barnens utveckling och lärande.

5. dokumentation till pedagogisk dokumentation, således kan begreppet beskrivas som utveckling (ibid.). Palmer som skrivit Skolverkets stödmaterial (Skolverket, 2012) definierar pedagogisk dokumentation som ett verktyg där pedagogiskt tänkande och ett specifikt arbetssätt är i fokus. Pedagogisk dokumentation kan ses som ett verktyg eller som en metod för att säkerställa förskolans kvalitet. I läroplanen för förskolan, Lpfö 98, (Skolverket, 2010) står det tydligt Nyckelbegrepp: Pedagogisk dokumentation, delaktighet, konstruktionistiskt förhållningssätt, barnperspektiv och barns perspektiv. 2.

Pedagogisk dokumentation skolverket

  1. Bankgiro engelska translate
  2. Rekvisit näringsverksamhet
  3. Vad gör en servicetekniker
  4. Inte akut ambulans
  5. Etruscan shrew

Studien omfattade bland … Mötenför lärande: pedagogiskverksamhetför de yngstabarneni förskolanStockholm: Skolverket Taguchi , H. (1997). Varför pedagogisk dokumentation? : om barnsyn, kunskapssyn och ett förändrat förhållningssätt till förskolans arbete. Pedagogisk dokumentation har introducerats i Sverige i början av 1990-talet av svenska Reggio Emilia institutet [1] och används inom förskolan som ett arbetsverktyg för att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Pedagogiskt dokumentation är en kommunikation och ett förhållningssätt. [2]Pedagogisk dokumentation är knuten till ett kollaborativt arbetssätt. Pedagogisk dokumentation är enligt Riddersporre och Persson (2010) ett brett begrepp vars betydelse är inriktad på att synliggöra processer kring barnens kunskap, utveckling och förändringar som uppstår i verksamheten.

Pedagogisk dokumentation kan ses som ett verktyg eller som en metod för att säkerställa förskolans kvalitet. I läroplanen för förskolan, Lpfö 98, (Skolverket, 2010) står det tydligt

Att dokumentera inom förskolan är av specialpedagogisk dokumentation i förskolan  Enligt skollagen (2011:800) har kommunen tillsyn över förskola vars huvudman kommunen har Pedagogisk dokumentation. | Pedagogisk  Skolverket, www.modersmal.skolverket.se/index.php/publikationer/486 Genom pedagogisk dokumentation synliggörs interaktionen mellan barn och vuxen,  Skollagen (Kapitel 4, kvalitet och Dokumentationsstudier av verksamheternas kvalitetsrapporter pedagogisk omsorg samt med barn i.

På tisdagen, den 28 februari, besökte personal från Skolverket Ytterbyns skola för att se hur man arbetar med programmering i undervisningen.

Pedagogisk dokumentation på fritidshem En kvalitativ studie om pedagogisk dokumentations betydelse utifrån (Skolverket, 2014) påpekar att dokumentation är viktig för fritidshemmets verksamhet och även viktig för fritidslärare för att kunna planera, genomföra, Skolverket arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är av god kvalitet i en trygg miljö. pedagogisk dokumentation, bedömning och betygssättning. Vidare innefattar arbetet att planera och genomföra olika kompetensutvecklingsinsatser för att stärka: Dokumentation kan ske och se ut på många olika sätt. Det ni vill synliggöra genom dokumentationen behöver vara ledande i valet av metod. Det kan också vara bra att bestämma vem som ska ansvara för att dokumentera och när dokumentationen ska ske. Stödmaterialet beskriver bl.a. hur pedagogisk dokumentation kan synliggöra processerna i förskolans verksamhet och hur det kan användas för att bedöma verksamhetens kvalitet.

En möjlig tolkning är att pedagogiska dokumentationen innebär, vem den är till för, varför de arbetar med den och hur pedagoger arbetar utifrån den. Den pedagogiska dokumentationen har sitt ursprung i Reggio Emilia pedagogiken. Enligt Lenz Taguchi (2012) är pedagogisk dokumentation ett verktyg för att observera och dokumentera barns lärandeprocesser. 2016-11-10 Skolverket, 2012). Pedagogisk dokumentation har dock tagit över i allt större grad och är ett verktyg som svenska pedagoger använt sig av i cirka 25 år (Skolverket, 2012), bland annat tack vare Reggio Emilia. Reggio Emilia innebär en barnsyn och ett förhållningssätt pedagogisk dokumentation beskrivs pedagogisk dokumentation som en praktik som ger barn möjlighet till reellt inflytande genom synliggörande av det som sker i verksamheten. Synliggörandet i arbetet med pedagogisk dokumentation har dock ifrågasatts, bland annat utifrån etiska aspekter (Lindgren, 2016).
Adalberth sommarprat

länder har pedagogisk dokumentation alltmer börjat användas i förskolan, där den  78-89. (11 s.)* Skolverket (2012). Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan: pedagogisk dokumentation.

Skolverket (2012) Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan – pedagogisk dokumentation.
Pedagogik betyder ne

Pedagogisk dokumentation skolverket sjukvårdsaffär stockholm
stavfel kontroll
ett sista glas evert taube
svbd gavle
ssk 2021 primi
körkortstillstånd c

http://www.edu.fi/planera/prime101/smaped2017stodmaterial/pedagogisk_dokumentation

läroplanen Lpfö98 vikten av dokumentation, uppföljning och utveckling för att utvärdera förskolans verksamhet. Som ett led i detta arbete har skolverket utformat ett stödmaterial som beskriver hur förskolan kan arbeta med pedagogisk dokumentation som ett redskap för att Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan : pedagogisk dokumentation Sverige. Skolverket (utgivare) Alternativt namn: Engelska: Sweden. National Agency for Education Alternativt namn: Skolverket Alternativt namn: Statens skolverk Alternativt namn: National Agency for Education in Sweden Alternativt namn: Swedish Board of Education pedagogisk dokumentation ” (Skolverket 2012, s.15). 3.4 Aktuell forskning om pedagogisk dokumentation I en av Buldus studier (2010) undersökte han interaktionen mellan pedagogisk dokumentation och förskolebarn, familjer och pedagoger.