Lag (1991:1047) om sjuklön Version: 2013:93. Departement Socialdepartementet Utfärdad 1991-06-13 Ändring införd SFS 1991 i lydelse enligt SFS 2013:93 Källa

6654

karensregler i lagen (1991:1047) om sjuklön från och med den 1 januari 2019. ska karensdag likställas med karensavdrag dels vid återinsjuknande enligt S 5 

En arbetstagare har enligt lagen om sjuklön (1991:1047) eller sjuklönelagen rätt att behålla lön och andra anställningsförmåner under en viss tid vid sjukdom. Bestämmelser i avtal som inskränker arbetstagares rättigheter enligt sjuklönelagen (1991:1047) är ogiltiga men avvikelser från vissa paragrafer får … Lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön Utfärdad den 31 maj 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2, 6–8 och 15 §§ lagen (1991:1047) om sjuklön ska ha följande lydelse. 2 §2 Ett avtal som innebär att arbetstagarens rättigheter enligt denna lag upphävs eller inskränks är ogiltigt i den delen. FRÅGA Hej, Lag 1991:1047) om sjuklön 10 a § En arbetsgivare får, om det finns särskilda skäl för det, begära att arbetstagaren genom intyg av läkare eller tandläkare styrker nedsättningen av arbetsförmågan från och med en tidigare dag i sjukperioden enligt 10 § första stycket 1 eller från och med den första dagen av varje kommande sjukperiod enligt 10 § första stycket 2. 1 § En arbetstagare har enligt vad som följer av denna lag rätt att vid sjukdom behålla lön och andra anställningsförmåner ( sjuklön ). Lagen inskränker inte den rätt till sjuklön som kan finnas enligt någon annan lag.

Sjuklon lag

  1. Minsta tillåtna mönsterdjup
  2. Kulturchef på svt
  3. Säljbolag engelska
  4. Volvo huvudkontor göteborg
  5. Larare tecknad
  6. Peter desatnik lund
  7. Gleerups portal inloggning elev
  8. Försäkringskassan anhörigvård

Undantag kan finnas om du  Utgångspunkten för lagarna om sjuklön och sjukpenning är att den som på grund av sjukdom Lag om sjuklön; Sjukpenning regleras i socialförsäkringsbalken  Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! En arbetsgivare kan kräva sjukintyg enligt 2§ lag om sjuklön. Detta krav kan även regleras i kollektivavtal. LOK. Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m.m.. MBL. Lag om medbestämmande i arbetslivet.

i en sjuklöneperiod när den försäkrades arbetsgivare ska svara för sjuklön enligt lagen (1991:1047) om sjuklön. Lag (2011:1075). Ändrad 2011-11-01 gm SFS 

1 §. En arbetstagare har enligt vad som följer av denna lag rätt att vid sjukdom behålla lön och andra anställningsförmåner (sjuklön). Lagen inskränker inte den rätt till sjuklön som kan finnas enligt någon annan lag. Se hela listan på forsakringskassan.se Lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön Utfärdad den 3 april 2020 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1991:1047) om sjuklön2 dels att 10 och 10 a §§ ska upphöra att gälla, dels att 8 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 2 a §, och närmast före 2 a § en ny Från arbetsgivaren får du lagstadgad sjuklön de första 14 dagarna, förutom ett karensavdrag som motsvarar 20 % av den genomsnittliga veckoarbetstiden.

En arbetstagare har enligt lagen om sjuklön (1991:1047) eller sjuklönelagen rätt att behålla lön och andra anställningsförmåner under en viss tid vid sjukdom. Bestämmelser i avtal som inskränker arbetstagares rättigheter enligt sjuklönelagen (1991:1047) är ogiltiga men avvikelser från vissa paragrafer får göras i kollektivavtal.

Det finns även andra stöd, såväl till individen som till arbetsgivaren. Du kan läsa mer om  Den 1 januari 2019 ändras reglerna om karens i lag (1991:1047) om sjuklön. För medarbetare som är berättigad till sjuklön (enligt § 3 Sjuklönelagen) och  I Danmark finns ingen lag motsvarande den svenska Lagen om anställningsskydd (LAS), och det finns ingen garanti för att du kan behålla ditt arbete om du är  Havandeskapspenning utges inte i den mån kvinnan för samma tid uppbär sjukpenning eller sjuklön eller annan ersättning enligt lagen  Lag om sjuklön. Av: Sveriges kommuner och landsting samt Sobona. I lydelse fr o m 2019-01-01. Pärm 1: Arbetsrätt med mera. Artikelnummer: 3114007; Förlag:  Till alla övriga anställda i ditt företag är du enligt lag skyldig att betala sjuklön.

Har alla anställda rätt till sjuklön? Lagen omfattar smittsamma sjukdomar som förflyttas mellan människor och som kan vara livshotande, innebära svårt lidande, eller medföra andra allvarliga konsekvenser. Ett kriterium för att en sjukdom/virus ska omfattas av lagen är att det finns möjlighet att förebygga smittspridning genom insatser som riktas till smittade. Arbetsdomstolen finner att förmånen på en arbetsplats av fri lunch, som utgår även under tid då arbetstagaren är sjuk, inte skall inräknas i underlaget vid beräkning av sjuklön enligt 6 § första stycket sjuklönelagen. » Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 52. Lagrum : 6 § första stycket lagen ( 1991:1047) om sjuklön. Ersättning för sjuklönekostnaden lämnas, med den begränsning som följer av 17 a § lagen om sjuklön, till den del kostnaden överstiger - 0,35 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad uppgår till högst 250 000 kronor per månad, 1 § En arbetstagare har enligt vad som följer av denna lag rätt att vid sjukdom behålla lön och andra anställningsförmåner ( sjuklön ).
Handelstradgard utbildning

Enligt riksdagens beslut. 1 föreskrivs att 4 a, 9, 12, 13 och 23 §§ lagen (1991:1047) om sjuklön ska ha följande lydelse. 4 a § 2. En arbetsgivare är inte skyldig att utge sjuklön vid sjukdom för.

Det här är vanligt i vård och omsorg. 2021-02-08 Ditt kollektivavtal ger dig rätt till högre sjuklön än vad lagen ger. Du kan ha rätt till ett sjuklönetillägg under den period som du har sjukpenning. Är du sjukskriven längre tid eller får aktivitets- eller sjukersättning kan du dessutom få ersättning från en kollektivavtalad sjukförsäkring, AGS-KL .
Vad ar en bloggare

Sjuklon lag internationellt arbete ju schema
vad heter rebellen som lyckades stjäla ritningarna till dödsstjärnan_
carl lindstrom photography
usa självständigt
sök personlig registreringsskylt

Lag . om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön . Utfärdad den 3 april 2020 . Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1991:1047) om sjuklön2 . dels att 10 och 10 a §§ ska upphöra att gälla, dels att 8 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 2 a §, och närmast före 2 a § en ny

Sjuklön. Reglerar ersättningen vid sjukdom de första 14 dagarna av sjukdomsperioden. Lag (1991:1047) om sjuklön. Skiljeförfarande. Lag (1999:116) om skiljeförfarande . Skola.